ഇസ്ലാമിലെ മാതൃക സ്ത്രീ: ഫാത്തിമ ബിൻത് മുഹമ്മദ് (റ)

ഇസ്ലാമിലെ മാതൃക സ്ത്രീ: ഫാത്തിമ ബിൻത് മുഹമ്മദ് (റ)

മുഹമ്മദ് നബിയുടെ (സ) പെൺമക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള ഞങ്ങളുടെ ലേഖനങ്ങളുടെ ഈ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ, പ്രവാചകന്റെ ഇളയ മകളായ ഫാത്തിമ ബിൻത് മുഹമ്മദ് (റ) യുടെ ജീവിതമാണ് വരച്ചുകാണിക്കുന്നത്.

ഇസ്ലാമിലെ മാതൃക വനിത: റുഖയ്യ ബിൻത് മുഹമ്മദ് (റ)

ഇസ്ലാമിലെ മാതൃക വനിത: റുഖയ്യ ബിൻത് മുഹമ്മദ് (റ)

കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച, മുസ്ലീം മെമ്മോ മുഹമ്മദ് നബി (സ) യുടെ പെൺമക്കളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പരമ്പര ആരംഭിച്ചു. ഈ പരമ്പരയുടെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ, പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് (സ) യുടെ രണ്ടാമത്തെ മകൾ റുഖയ്യ (റ) യുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്.