ഇസ്ലാമിലെ മാതൃക സ്ത്രീ: ഉമ്മു കുൽസും ബിൻത് മുഹമ്മദ് (റ)

ഇസ്ലാമിലെ മാതൃക സ്ത്രീ: ഉമ്മു കുൽസും ബിൻത് മുഹമ്മദ് (റ)

മുഹമ്മദ് നബിയുടെ (സ) പെൺമക്കളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഞങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായ പരമ്പരകൾ തുടരുന്നു, ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്  കുൽസു ബിൻത് മുഹമ്മദ് (റ) യുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചാണ്.

മാതൃക മുസ്ലിം സ്ത്രീ: സൈനബ് ബിൻത് മുഹമ്മദ് (റ)

മാതൃക മുസ്ലിം സ്ത്രീ: സൈനബ് ബിൻത് മുഹമ്മദ് (റ)

അടുത്ത നാലാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ, മുഹമ്മദ് നബി (സ) യുടെ പെൺമക്കളുടെ ഹ്രസ്വ ജീവചരിത്രങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ മുസ്ലിം മെമ്മോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ഇന്ന്, നമ്മുടെ പ്രിയ പ്രവാചകന്റെ (സ) മൂത്ത മകളിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കാം: സൈനബ് ബിൻത് മുഹമ്മദ് (റ).

ഇസ്ലാമിലെ മാതൃക സ്ത്രീ: ഫാത്തിമ ബിൻത് മുഹമ്മദ് (റ)

ഇസ്ലാമിലെ മാതൃക സ്ത്രീ: ഫാത്തിമ ബിൻത് മുഹമ്മദ് (റ)

മുഹമ്മദ് നബിയുടെ (സ) പെൺമക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള ഞങ്ങളുടെ ലേഖനങ്ങളുടെ ഈ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ, പ്രവാചകന്റെ ഇളയ മകളായ ഫാത്തിമ ബിൻത് മുഹമ്മദ് (റ) യുടെ ജീവിതമാണ് വരച്ചുകാണിക്കുന്നത്.

ഇസ്ലാമും ശാസ്ത്രവും: ഇബ്നു അൽ-ഹൈതമും ഭൗതികശാസ്ത്രവും

ഇസ്ലാമും ശാസ്ത്രവും: ഇബ്നു അൽ-ഹൈതമും ഭൗതികശാസ്ത്രവും

ഉപ ആറ്റോമിക് കണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണം മുതൽ ഗാലക്സികളെക്കുറിച്ചുള്ള സമഗ്ര പഠനം വരെയുള്ള ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ വളരെ വിശാലമായ മേഖലയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രശാഖയാണ് ഭൗതികശാസ്ത്രം.  ദ്രവ്യത്തിന്റെ ഘടനയും സ്വഭാവവും അതിന്റെ അടിസ്ഥാന നിയമങ്ങളുമാണ് ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിൽ ഏറ്റവും മർമ്മപ്രധാനമായ ഘടകങ്ങൾ. ഇസ്ലാമിക ശാസ്ത്രജ്ഞർ രൂപപ്പെടുത്തിയ ഭൗതികശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും ആകർഷകമായ കണ്ടെത്തലുകളിൽ  ശ്രദ്ധേയമായത് ഒപ്റ്റിക്‌സ് എന്ന ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു …

ഇസ്ലാമും ശാസ്ത്രവും: അബ്ബാസ് ഇബ്നു ഫിർനാസും വ്യോമയാനവും

ഇസ്ലാമും ശാസ്ത്രവും: അബ്ബാസ് ഇബ്നു ഫിർനാസും വ്യോമയാനവും

ഇന്ന്, വിമാനങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു ലോകം സങ്കൽപ്പിക്കുക അസാധ്യമാണ്. വിമാനങ്ങളില്ലാതെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്‌ക്കോ വിനോദസഞ്ചാരത്തിനോ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധം വ്യോമയാന മേഖല ലോക ക്രമത്തെ മാറ്റി മറിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ  പലപ്പോഴും പറക്കാൻ  സ്വപ്നം കാണുന്നു. ചിലപ്പോൾ അവർ പൈലറ്റായി ആ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കും.

ഇസ്ലാമിലെ മാതൃക വനിത: റുഖയ്യ ബിൻത് മുഹമ്മദ് (റ)

ഇസ്ലാമിലെ മാതൃക വനിത: റുഖയ്യ ബിൻത് മുഹമ്മദ് (റ)

കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച, മുസ്ലീം മെമ്മോ മുഹമ്മദ് നബി (സ) യുടെ പെൺമക്കളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പരമ്പര ആരംഭിച്ചു. ഈ പരമ്പരയുടെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ, പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് (സ) യുടെ രണ്ടാമത്തെ മകൾ റുഖയ്യ (റ) യുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്.